beleidsnota

BVL beleidsnota 2015 – 2018

Opgesteld door: Bestuur BVL
D.d.: 29 oktober 2014

1.  Inleiding beleidsnota 2015 – 2018:

We staan als bestuur voor de opdracht om de beleidsnota voor de komende jaren te schrijven. In deze uitdagende tijden waarin de oude economie ogenschijnlijk langzaam opgaat in een nieuw tijdperk is dit gelijk een mooi moment om te kijken hoe de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (hierna: BVL) daar mee kan omgaan. Voordat we vooruitgaan kijken is het echter van belang om te bepalen waar we nu staan als BVL. Wanneer we vanuit hetzelfde vertrekpunt vertrekken hebben we ook de meeste kans om op de juiste bestemming te komen. Daarnaast is het ook van belang om het doel van de BVL te formuleren. Vervolgens kan er een start gemaakt worden met de nieuwe beleidsnotitie. Vanuit deze wensen kan vervolgens het beleid gemaakt worden.

– A. Waar staat de BVL nu?
– B. Wat is het doel van de BVL?
– C. Wat wil de BVL in de toekomst ?

A. Waar staat de BVL nu

De BVL bestaat al ruim 35 jaar als bedrijvenclub in Landsmeer. Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen, te weten: Voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden. Deze bestuursleden hebben ieder een eigen taak. Het bestuur vergadert ongeveer 9 keer per jaar. De BVL organiseert ieder jaar een Algemene ledenvergadering (maart) en een Nieuwjaarsreceptie. Om het jaar is er een op locatie dag of een ondernemersprijs. Daarnaast zijn er de business borrel (7 stuks) welke door een BV lid georganiseerd wordt.

Binnen de regio groot Amsterdam is de BVL goed bekend. Vanuit de organisaties MKB, KvK, andere ondernemersclubs en zakelijke contacten wordt er altijd positief gesproken over de BVL. Ook het college van B&W van de gemeente Landsmeer ziet de BVL als volwaardig gesprekspartner. Er vindt dan ook meermaals per jaar overleg plaats met de gemeente. Op de agenda staan dan onderwerpen als het aanbestedingsbeleid, wet Bibob, verkeersdruk, horecabeleid, toekomstvisie.

De business borrels worden redelijk goed bezocht, echter de opkomst is wel dalend. Ook de animo om een borrel te geven is behoorlijk teruggelopen. Op dit moment vult de BVL zelf al een paar borrels in. Ook het ledenaantal is dalende, heden ten dage telt de BVL ongeveer honderd leden.

Wij merken als bestuur ook dat het lastig is om onze boodschap bij de leden te krijgen of dit nu gaat om een nieuwsbrief, enquête of wat wij nu eigenlijk allemaal doen als bestuur. Afgelopen jaar is er gekozen om de communicatie met onze leden te digitaliseren. Dit proces loopt nog niet naar wens.

B. Huidige doel van de BVL

Het doel van de BVL is het faciliteren van een netwerk voor de leden onderling, alsmede het behartigen van de belangen van de ondernemers in Landsmeer. Wij bieden gelegenheid tot netwerken.

Wij zijn het contact voor leden tussen Gemeente, MKB, KvK en andere bedrijfsverenigingen. Hierbij is onze drijfveer het stimuleren van verbetering ondernemersklimaat (infrastructuur, glasvezel, vergunningen, et cetera). De huidige communicatie naar leden wordt (onder andere) gevoerd via de website van de BVL.

BVL is er voor de algemene belangen van alle ondernemers in Landsmeer.

C. Wat wil de BVL in de toekomst

Dit is de opdracht die we ons als bestuur hebben meegegeven. Wij vinden onszelf in de eerste plaats een netwerk-organisatie. Gezien het voorgaande is het duidelijk dat we naar een gedeeltelijke “herstructurering” van de BVL toe willen.

Wij willen een ondernemende bedrijvenclub zijn die volop in contact is met zijn leden. De BVL faciliteert en informeert. De BVL houdt vinger aan de pols voor wat betreft ontwikkelingen op gebied van ondernemerschap in onze gemeente.

2.  Missie

De BVL faciliteert in het samenbrengen van ondernemers met als doel het delen van informatie en ervaring. Dit leidt tot een verrijking van contacten, kennis en kunde.

3.  Bestuur:

Volgens de statuten is het minimum aantal bestuursleden 5. In 2014 zijn we teruggegaan van 7 naar 5 bestuursleden. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd (bestuursfunctie is op basis van vrijwilligerswerk).

 • Samenstelling bestuur: 5 leden.
  Daarnaast indien nodig vorming commissies mede uit BVL-leden.
 • De bestuursleden krijgen een bepaalde sector toegewezen, dan wel worden hiervoor geselecteerd.
 • Dit “specialist-bestuurslid” spreekt taal van de doelgroep, en is bekend met de specifieke problemen: dit heeft als gevolg meer binding!

4.  Begroting:

De financiële positie van de BVL is qua liquiditeit meer dan gezond. De afgelopen jaren is er bewust ingeteerd op ons vermogen. Dit was ook een wens vanuit de algemene ledenvergadering. Desalniettemin is er nog steeds een behoorlijk eigen vermogen. Echter door het teruglopend ledenaantal en stijgende lasten dienen hier ook maatregelen genomen te worden om de financiële huishouding gezond te houden.

Bedoeling is het sluitend maken van de begroting in de komende jaren door besparingen onder andere op secretariaat, doelmatiger communiceren, eerlijkere contributie en in voorkomende gevallen activiteiten anders insteken.

5.  Contributie:

Het is duidelijk dat het bestuur met ingang van de nieuwe beleidsnota periode iets aan de hoogte van de contributie wil veranderen om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken. Beleid is om te komen tot een eerlijke, gediffertieerde contributieheffing. Dit ondanks de uitkomst van de enquête in 2013, waaruit bleek dat leden geen contributieverlaging verlangden. Het bestuur streeft naar een per saldo gemiddeld lagere contributie, ook voor jonge ondernemers. De regeling voor startende ondernemers blijft gehandhaafd.

6.  Communicatie:

Communicatie betreft zowel bestuur met leden, als met externen, als leden onderling.

De communicatie met leden verloopt via de volgende kanalen:

 • De leden worden via de nieuwsflits geïnformeerd over lopende zaken.
 • Daarnaast hebben we een slag gemaakt om via de e-mail leden in te lichten. Deze slag moet verbeterd worden en efficiënter zijn.
 • Gebruik van social media, in de vorm van FaceBook
 • Website: nieuws van organisaties MKB, KvK en Gemeente (bedrijven gerelateerd nieuws en infrastructuur).
 • E-mailingen met nieuws van leden en uitnodigingen voor netwerkborrels.
 • Voor sommige gelegenheden uitnodiging per post, zoals uiteraard Algemene Leden
  Vergadering (hierna: ALV) maar ook Nieuwjaarsborrel.

Uitgangspunt is dat er, waar nodig, contact en overleg met de gemeente plaatsvindt. De belangenbehartiging heeft een sturende functie, in plaats van een meer uitvoerende functie.

7.  Activiteiten:

De BVL heeft als middelen om het doel te bereiken: overleggen, bijeenkomsten (netwerkborrels), ALV en nieuwjaarsreceptie. De BVL faciliteert 10 borrels per jaar, waarvan de nieuwjaarsreceptie en de ALV vaststaan. Het streven is dat een aantal borrels per jaar door leden worden gegeven en gefinancierd. De BVL faciliteert de overige borrels en zorgt voor een aansprekend onderwerp en/of spreker.

8.  Samenwerking andere organisaties:

Samenwerking met andere ondernemersverenigingen behelst zowel binnen als buiten Landsmeer.

De BVL staat open voor samenwerking en overleg met andere belangenverenigingen.


Downloads:
Beleidsnota_2015-2018

BVL Borrel


Datum:
28/09/2018
Tijd:
17.30 - 19.30 uur
Gastbedrijf:

Peter Hilkman (Mares Hil BV)
Waar:

Juffrouw Tok Tok, Zuideinde 48

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl