Historie

Omdat in die tijd de communicatie tussen het bedrijfsleven en het gemeentebestuur niet optimaal was werd op 16 mei 1977 de BVL opgericht.

Maar al vóór de oprichting van de BVL was in Landsmeer de Vereniging van Winkeliers en Neringdoenden, kortweg de VWN, actief. Aangezien de doelstellingen van beide verenigingen dicht bij elkaar lagen werd overeengekomen de VWN in de BVL te integreren; een initiatief dat tijdens de daaropvolgende gecombineerde ledenvergadering met grote meerderheid van stemmen werd bekrachtigd. Echter wèl onder de voorwaarde dat de VWN binnen de BVL haar zelfstandigheid zou bewaren. Hieruit vloeide voort dat de VWN thans een autonome sectie is van de BVL.

In de daaropvolgende tijd bleek dat veel ondernemers maar moeilijk de juiste weg konden vinden in het doolhof van wetten, voorschriften en regelingen. Om zich ook op dat gebied te verzekeren van de nodige know-how, achtte het bestuur het wenselijk aansluiting te zoeken bij een grote, pluriforme en onafhankelijke ondernemersorganisatie. Het bestuur nam contact op met het toenmalige KNOV (thans Koninklijke MKB Nederland), en eind 1979 trad de BVL tot deze organisatie toe. Hierdoor kunnen de BVL-leden zich thans door ervaren MKB-deskunidgen laten adviseren op sociaal, fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch terrein en bij velerlei ander zaken waarmee zij als ondernemers te maken krijgen.

De meeste van deze MKB-diensten zijn kosteloos; de diensten die dat niet zijn worden tegen gereduceerde prijs doorberekend.

Daarnaast onderhoudt de BVL een goede relatie met de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, waaronder onze vereniging ressorteert. Deze relatie heeft al veelvuldig vruchten afgeworpen.

Een verkort overzicht van BVL-activiteiten in de afgelopen jaren:

• Het opstarten van een tweemaandelijks overleg met het gemeentebestuur
• Het bevorderen van de samenwerking tussen de plaatselijke ondernemers
• Het bijwonen van belangrijke gemeentelijke raads- en commissie-vergaderingen
• Inspraak verwerven bij infrastructuur- en bestemmingsplannen
• Actief meediscussiëren terzake van de verkeerssituatie in de dorpskern
• Het beleggen van educatieve avonden en voorlichtingsavonden
• Het organiseren van de jaarlijkse december-actie (VWN-activiteit)
• Overleg inzake vacatures en werkgelegenheid met de desbetreffende overheidsinstanties
• Het organiseren van de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie
• Deelname aan de discussie over markt- en standplaatsenbeleid (CIMK-rapport)
• Opdracht geven tot uitbrengen van een Distributie Planologisch Onderzoek, inclusief de onlangs gedane actualisering, voor een deel door onze vereniging gefinancierd
• Organiseren van locatiedagen en “business-borrel”-bijeenkomsten
• Zittingname in de MKB-provincie Noord Holland-zuid, met als doelstelling: belangenbehartiging voor het bedrijfsleven bij de provincie en andere bestuurlijke instanties
• Organiseren van de jaarlijkse verkiezing voor de “BVL-Ondernemersprijs”


Nieuwjaars receptie


Datum:
13/01/2024
Tijd:
19.00u - 01.00u
Gastbedrijf:

BVL Landsmeer
Waar:

Café De 3 Sprong

Naar agenda